Catalogue

Lưu ý khi biên tập brochure

Brochure là khí cụ hỗ trợ đắc lực hoạt động truyền thông của Công ty. Vì vậy, công việc thiết kế brochure cũng để ra rất nhiều yêu cầu và thử thách đặt có được 1 ấn phẩm chất lượng...